Trang chủ / Giới thiệu / Phòng 2

PHÒNG THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ, KSĐT, KSXX SƠ THẨM ÁN

HÌNH SỰ VỀ TRẬT TỰ XÃ HỘI (PHÒNG 2)


 

1. Chức năng, nhiệm vụ của Phòng:

Phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về trật tự xã hội (gọi tắt là Phòng 2) là đơn vị nghiệp vụ  thuộc tổ chức bộ máy của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, hoạt động và chịu sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Viện trưởng VKSND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

- Giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu tổ chức thực hiện nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc điều tra, xét xử sơ thẩm án hình sự về trật tự xã hội do Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu điều tra;

- Tham mưu giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu theo dõi, quản lý, hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra đối với Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về nghiệp vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự về TTXH;

- Phát hiện, tổng hợp vi phạm pháp luật của Cơ quan điều tra, Cơ quan xét xử và các cơ quan, tổ chức khác để tham mưu Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu ban hành các kiến nghị đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị hữu quan về các biện pháp khắc phục và phòng ngừa vi phạm pháp luật.

     

2. Cơ cấu tổ chức :
Trưởng phòng: Đồng chí Trần Văn Lân;

Phó Trưởng phòng: Đồng chí Nguyễn Thị Cúc

Tổng số biên chế của phòng là 07 đồng chí

3. Thông tin liên hệ:

Phòng 2-Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tỉnh BR-VT

 Điện thoại: 02543.721737 (Số máy lẻ: 129-130)

Lên đầu trang