Trang chủ / Giới thiệu / Văn phòng Tổng hợp
GIỚI THIỆU VỀ VĂN PHÒNG TỔNG HỢP
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU.
 
 
Chánh Văn phòng: Đồng chí Nguyễn Văn Minh
 
1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ:
- Văn phòng tổng hợp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu là đơn vị cấp phòng, trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trực tiếp quản lý và chỉ đạo.
- Văn phòng tổng hợp có chức năng tham mưu, giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện các công tác tổ chức, quản lý, chỉ đạo, điều hành các hoạt động để thực hiện chức năng, nhiệm vụ; công tác xây dựng Ngành, vận hành trang thông tin điện tử, công tác thống kê, xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển và quản lý mọi hoạt động ứng dụng CNTT, công tác đối nội, đối ngoại của ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; đồng thời giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý hành chính nhà nước tại cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
- Khi thực hiện chức năng của mình, Văn phòng tổng hợp có các nhiệm vụ sau đây: 

+ Nghiên cứu, nắm vững các chủ trương, chính sách, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước; các Chỉ thị, Quyết định, Kế hoạch, Chương trình công tác của Viện kiểm sát nhân dân tối cao; các Chỉ thị, Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh có liên quan công tác của ngành Kiểm sát để vận dụng vào công tác; 

+ Giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện Quy chế của Viện kiểm sát tối cao về thông tin, báo cáo, quản lý công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; phối hợp với các phòng thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh giúp Viện trưởng tổ chức, thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các Quy chế khác của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; 

+ Giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh xây dựng các kế hoạch; chương trình công tác năm, 6 tháng, hàng quý, hàng tháng, hàng tuần; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đối với các đơn vị trong ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 

+ Giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức, theo dõi, nắm thông tin về vi phạm pháp luật và tội phạm; kết quả các công tác và các hoạt động của các đơn vị trong ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 

+ Giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh xây dựng các báo cáo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh gửi Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Thường trực Tỉnh ủy; Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh và các các loại báo cáo khác theo chỉ đạo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; 

+ Giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh xây dựng các loại thông báo thuộc phạm vi công tác của Văn phòng tổng hợp và các thông báo khác theo chỉ đạo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; 

 + Giúp Viện trưởng và Hội đồng thi đua - khen thưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát động, tổ chức sơ kết, tổng kết các phong trào, các đợt thi đua và thực hiện các tác nghiệp về thi đua – khen thưởng; Văn phòng tổng hợp là thường trực của Hội đồng thi đua – khen thưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 

+ Giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh thực hiện các hoạt động về công tác hậu cần của ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh; Công tác hậu cần và phục vụ của cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu; 

+ Giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý hành chính nhà nước và thực hiện các tác nghiệp về hành chính tư pháp tại cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 

+ Giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về công tác đối nội, đối ngoại của Ngành và cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 

+ Giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trong việc phối hợp với các tổ chức đoàn thể cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tỉnh để phát động, tổ chức các hoạt động khác thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

 
2. Cơ cấu tổ chức: 
Chánh Văn phòng: Đồng chí Nguyễn Văn Minh;
Phó Chánh Văn phòng: Đồng chí Nguyễn Diệu Thùy (Bộ phận tham mưu-tổng hợp)
                                         Đồng chí Huỳnh Hữu Thọ (Bộ phận TKTP - CNTT)
                                         Đồng chí: Giang Thị Thu Nguyệt (Bộ phận kế toán)
 
3. Thông tin liên hệ: 
- Tổng hợp, thi đua - khen thưởng: 122
- Văn thư::103
- Thống kê: 136
- Cơ yếu: 104
- Kế toán: 107 
- Bảo vệ: 119 
 
Lên đầu trang